منو سایت
کارگاه آموزش پرسنل مطب

در روز جمعه هشت شهریور ۹۸ در هتل آزادی تهران كارگاه مديريت مطب ويژه ی پرسنل مطبهای دندانپزشكی توسط شركت مديريت مطب كيان برگزار گرديد. در كارگاه مذكور منشی ها و دستياران مطبهای دندانپزشكی به مدت ٤ ساعت تحت آموزش مطالبی از جمله روش مديريت بيمار شاكی، زبان بدن، آموزش شركت در مصاحبه شغلی، چك ليست وظايف پرسنل قرار گرفتند.
در اين كارگاه جناب آقاي دكتر عشاق علاوه بر ارائه مطالب فوق درمورد شيوه پاسخگويي تلفنی به بيماران با شركت كنندگان تمرين نمودند.

نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید